Projektijuhtimine on projekti teostamine planeerimise, organiseerimise, inimeste ja ressursside suunamise ja kontrollimise kaudu. Tuntud projektijuhtimise professor Robert K, Wysocki defineeris projektijuhtimist kui organiseeritud mõistuspärast tegevust, mille eesmärk on tagada kliendi ehk tellija soovitud eesmärkide ja nõuete rakendamine nii, et väikesi muutusi rakendades tekib ajapikku oluline lisandväärtust.

Projektijuhtimine on oma põhiolemuselt oskus tagada, et projekti ressursse kasutataks kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks kõige efektiivsemal ja tõhusamal viisil. Projektijuhtimist suunab projektijuht, kelle võimed ja oskused muudavad projekti teostatavaks ja reaalseks.

Meie ettevõtte insenerid keskenduvad kvaliteedile. Panustame teenustele, mis on orienteeritud selle sisule.

Pakume kvaliteetetset projektijuhtimise teenust rõhuga meeskonnatööle ja kvaliteetsele tulemusele tellija jaoks. Tulemuste saavutamiseks kaasame abiks kvalifitseeritud, laialdaste kogemustega insenere.

Tööde läbiviimisel lähtume kliendi soovidest, mis tähendab, et pakume teenust alates uuringutest kuni garantiiperioodi teenuseni. Kui kliendil puudub aeg ja erialsed teadmised ehitusest, kaasame meie oma professionaalse ja pikaajaliste projektijuhtimis kogemustega meeskonna, kes suhtleb ehitajaga, kogu ja valmistab ette ehitusega seonduvat informatsiooni kliendi jaoks, kontrollib kvaliteeti, järgib lepingutähtaegadest kinnipidamist, analüüsib ehitaja pooseid muudatus ettepanekuid ning annab oma hinnagu nende vajalikkuse kohta, annab oma poolse hinnangu ja kontrollib teostatud tööde aktid.

Tegevused, mis kuuluvad ehitusprojektide juhtimise tegvuste hulka:

 • Ehitusprojekti koostamise lähteandmete olemasolu kontroll ja vajadusel nende hankimise korraldamine (sh detailplaneeringud ja tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused)

 • Projekteerimishanke läbiviimine ja projekteerija leidmine

 • Projekteerimistööde juhtimine ja valminud projektile vajadusel ekspertiisi korraldamine

 • Ehitustööde hanke läbiviimine ja Tellija nõustamine töövõtjaga lepingu sõlmimisel

 • Tellija esindajana ehitustööde korraldamine ja Tellija huvide kaitsmine töövõtja ees

 • Ehitusnõupidamiste läbiviimine ja protokollimine

 • Projekti ajagraafiku täitmise kontroll

 • Töövõtjapoolsete võimalike lisa- ja muutustööde ettepanekute põhjendatuse kontroll

 • Ehitamise dokumenteerimise korraldamine

 • Ehitustööde ülevaatus ja töövõtjapoolsete akteerimiseks esitatud teostatud tööde mahtude kontroll

 • Omanikujärelevalve tegemine ehituse ajal

 • Valminud ehitise lõppülevaatus ja kasutusloa saamise korraldamine

 • Vajadusel garantiiülevaatuse tegemine ja garantiiaegsete puuduste likvideerimise korraldamine

Seadused, normid, standardid

Elektrooniline Riigi Teataja
Eesti Standardikeskus
Eesti Ehitusteabefond
Riigihangete seadus
Ehitusseadus
Planeerimisseadus
Ehituse omanikujarelevalve kord
Ehitise ekspertiisi tegemise kord
Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Nõuded ehitusprojektile

Riik

Riigihangete Register
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinna Linnavalitsuse ametid
Muinsuskaitseamet
Maa-amet
Maanteeamet

Liidud, ühendused

Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
EVEA

Ehitise audit

Pakume ehitustegevuse juhtimist ja elektripaigaldiste ning tuleohutuse auditit

Projektijuhtimine

Meie ettevõtte insenerid keskenduvad kvaliteedile.

Geodeesia

Toetame enda ehitus protsessi täpsust ja koostame topo-geodeetilisi alusplaane

Omanikujärelvalve

Pakume teenust teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas