Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang. Ehitise auditi käigus kontrollime ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele. Teenusena eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit.
Arvestatava nõudluse tulemusel, oleme välja töötanud ka eraldi müügieelse auditi teenuse paketi, sest müügitehingu kvaliteeti piirava kokkuleppe usaldusväärseks aluseks saab olla müügieelne audit.
Meie eksperdid omavad tõendatud pädevust ja on sõltumatud ning ulatuslikust praktilisest kogemusest tulenevalt, suudame tagada auditeerimise protsessi ühetaolisuse ja usaldusväärsuse.

Ehitustegevuse juhtimine (ehitamine)

Pakume laialdast praktikute pikaajalisele kogemusele baseeruvat konsultatsiooni- ja nõustamisteenust alates projektide kasutustingimustesse vastavate aluspõhimõtete ja tehnoloogiate kirjeldamisest ning võimaliku maksumuse hindamisest, kuni projektide eesmärgipärase lõpetamiseni ja garantiiaja küsimuste lahendamiseni.

Omame valmisolekut ja pädevust kliendi plaanitud projekti teostama võtmed kätte põhimõttel, samuti võime vajadusel projekti juhtimise võtta üle kliendile vajalikus etapis. Koostame meeskondade toetamiseks taristutööde protsessi progressi ülevaate, määratleme kriitilised teed ning esitame hinnangu parameetritest, millega suureneks tõhusus.

Elektripaigaldiste audit

Praktikas on kliendile olnud täiendav koormus ning mitmekordne kulu erinevate auditite hinnaküsimine, tellimine, korraldamine ning saadud sisendinformatsiooni ja konsultatsiooni haldamine enda lõppeesmärgi saavutamiseks.

Korraldame enda koostööpartnerite võrgustiku abil kliendi eest elektripaigaldiste auditeid, mis vabastab kliendi jaoks aega tema põhitegevuste jaoks ning aitab tõsta tervikprotsessi tõhusust ning seeläbi hoida kokku kliendil täiendavalt raha.

Tuleohutuse audit

Praktikas on kliendile olnud täiendav koormus ning mitmekordne kulu erinevate auditite hinnaküsimine, tellimine, korraldamine ning saadud sisendinformatsiooni ja konsultatsiooni haldamine enda lõppeesmärgi saavutamiseks.

Korraldame enda koostööpartnerite võrgustiku abil kliendi eest tuleohutuse auditeid, mis vabastab kliendi jaoks aega tema põhitegevuste jaoks ning aitab tõsta tervikprotsessi tõhusust ning seeläbi hoida kokku kliendil täiendavalt raha.

Seadused, normid, standardid

Elektrooniline Riigi Teataja
Eesti Standardikeskus
Eesti Ehitusteabefond
Riigihangete seadus
Ehitusseadus
Planeerimisseadus
Ehituse omanikujarelevalve kord
Ehitise ekspertiisi tegemise kord
Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Nõuded ehitusprojektile

Riik

Riigihangete Register
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinna Linnavalitsuse ametid
Muinsuskaitseamet
Maa-amet
Maanteeamet

Liidud, ühendused

Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
EVEA

Ehitise audit

Pakume ehitustegevuse juhtimist ja elektripaigaldiste ning tuleohutuse auditit

Projektijuhtimine

Meie ettevõtte insenerid keskenduvad kvaliteedile.

Geodeesia

Toetame enda ehitus protsessi täpsust ja koostame topo-geodeetilisi alusplaane

Omanikujärelvalve

Pakume teenust teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas