Ehitustööde omanikujärelevalve teenust pakume teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas.

Ehitustööde omanikujärelevalve tegemisel lähtume:

  1. õigusaktidest, eelkõige ehitus- ja projekteerimisvaldkonna õigusaktidest
  2. ehitusteatisest või -loast
  3. ehitamise aluseks olevast ehitusprojektist
  4. ehitusprojektis ning omaniku ja ehitaja vahelisest lepingust, sealhulgas lepingus ehitise kvaliteeti määratlevatest standarditest ja juhendmaterjalidest
  5. heast projekteerimis-, ehitus- ja omanikujärelevalve tavast
  6. ehitusuuringu andmetest
  7. ehitusprojekti ekspertiisist
  8. ehitusprojekti kooskõlastusest, arvamustest ja märkustest.

Ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korra sätestab Majandus- ja taristuministri määrus nr 80, vastu võetud 02.07.2015.

Seadused, normid, standardid

Elektrooniline Riigi Teataja
Eesti Standardikeskus
Eesti Ehitusteabefond
Riigihangete seadus
Ehitusseadus
Planeerimisseadus
Ehituse omanikujarelevalve kord
Ehitise ekspertiisi tegemise kord
Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Nõuded ehitusprojektile

Riik

Riigihangete Register
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinna Linnavalitsuse ametid
Muinsuskaitseamet
Maa-amet
Maanteeamet

Liidud, ühendused

Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
EVEA

Ehitise audit

Pakume ehitustegevuse juhtimist ja elektripaigaldiste ning tuleohutuse auditit

Projektijuhtimine

Meie ettevõtte insenerid keskenduvad kvaliteedile.

Geodeesia

Toetame enda ehitus protsessi täpsust ja koostame topo-geodeetilisi alusplaane

Omanikujärelvalve

Pakume teenust teehoiutööde ja üldehitustööde valdkonnas